Wyszukaj w serwisie

Raport z badania Promedica24 Insight

8 grudnia 2016 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Raport z badania Promedica24 Insight: dwie trzecie Polek rozważa wyjazd z kraju w celach zarobkowych

Ostatnie badania dotyczące skłonności Polek do pracy za granicą pokazują, że na taki krok zdecydowałoby się aż dwie trzecie ankietowanych kobiet. Główne kierunki wyjazdów to Niemcy, Wielka Brytania i Norwegia, a do preferowanych zajęć naszych pań należą proste prace sezonowe oraz związane z opieką nad innymi osobami. Mimo deklaracji, wciąż dużym wyzwaniem zdaje się być więcej niż komunikatywna znajomość języków obcych.

Promedica24 Insight to cykl badań prowadzonych dla zdiagnozowania postaw społecznych dotyczących pracy zarobkowej polskich kobiet za granicą. Duża uwaga w tych badaniach poświęcona jest nowemu, szybko rozwijającemu się zawodowi, jakim jest opiekunka/opiekun osoby starszej. Ostatnie badanie poświęcone było skłonności do wyjazdu za granicę. Wnioski, jakie się z niego nasuwają, można pogrupować w kilka głównych grup.

Polki skłonne są do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych, a ich gotowość do takiej formy aktywności zawodowej jest relatywnie wysoka. dwie trzecie ankietowanych rozważa wyjazd z Polski w celach zarobkowych. Tylko
co trzecia
kobieta niezależnie od swojej sytuacji nie zdecydowałaby się na wyjazd z kraju w celach zarobkowych.

W obrębie całej populacji występują oczywiście różnice wynikające między innymi z wieku, wykształcenia, czy miejsca zamieszkania. Kobiety przed 25. rokiem życia częściej szukają pracy sezonowej, a także stałej pracy na dłużej, jednakże z możliwością powrotu. Z kolei kobiety w wieku 25-34 lat częściej niż pozostałe rozważają stałą emigrację.

Ponad jedna trzecia (36%) kobiet gotowych do wyjazdu, wskazuje czynniki ekonomiczne jako jego główne podłoże. Nawet, jeśli ich sytuacja materialna jest co najmniej zadowalająca, to chcą one podreperować domowy budżet. Co szósta ankietowana (16%) myśli o stałej emigracji zarobkowej, zaś niemal co czwarta ankietowana (22%) jest gotowa do wyjazdu okresowo, włączywszy w to święta i okres noworoczny. Być może wyjaśnieniem gotowości do pracy za granicą są pozytywne doświadczenia z pobytu za granicą. Polki nie obawiają się podróży zagranicznych81% ankietowanych przebywało za granicą (turystyka, praca zarobkowa, itp.); chociaż częściej wyjeżdżały tam osoby po 45 roku życia, mieszkanki wielkich i mniejszych miast.

Polki skłonne do podjęcia pracy za granicą wskazują bez wahania na trzy najbardziej popularne i ich zdaniem najbardziej atrakcyjne kierunki. Ankietowane najchętniej wskazują na Niemcy i Wielką Brytanię (po 46% wskazań). Wybór Niemiec zdaje się być oczywisty, to nasz największy i najbliższy sąsiad z grupy krajów wysokorozwiniętych. Z kolei Wielka Brytania jest być może wskazywana ze względu na dużą liczbę Polaków tam pracujących oraz deklarowaną powszechnie przynajmniej bierną lub komunikatywną znajomość języka. Co trzecia ankietowana (33%) wskazuje na Norwegię jako atrakcyjną destynację do pracy zarobkowej.

Polki deklarujące gotowość wyjazdu za granicę, najchętniej podjęłyby się pracy przy sprzątaniu, bądź przy pracach sezonowych, jak zbiór owoców i warzyw. Są to prace cechujące się stosunkowo najniższym wynagrodzeniem. Z kolei kobiety w wieku powyżej 45 lat, wywodzące się z mniejszych ośrodków miejskich to grupa zainteresowana pracą opiekunki, zarówno dzieci (46% wskazań), jak i osób starszych (48% wskazań). Mimo wyzwań ze sobą niosących, praca opiekunki za granicą wydaje się być postrzegana jako zdecydowanie lepiej płatna niż proste prace sezonowe.

Jedną z ankietowanych kwestii stanowiła znajomość języka obcego, kluczowa, jeśli chodzi o podjęcie pracy
za granicą. Mimo, że ankietowane wskazują na słabą znajomość języka obcego jako największą przeszkodę
w podjęciu pracy, to pytane o znajomość języków, bez wahania wskazują na angielski, niemiecki oraz rosyjski.
W przypadku dwóch pierwszych ich znajomość przynajmniej na podstawowym poziomie deklaruje odpowiednio73 i 49% ankietowanych.

Jednym z możliwych zawodów wskazywanych jako źródło dochodu uzyskiwanego za granicą był zawód opiekuna/opiekunki osoby starszej. Spośród osób, które wskazały gotowość do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych, 40% byłoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze opiekunki osoby starszej; co ciekawe, ten odsetek był jeszcze wyższy w przypadku Pań w wieku 45-60 lat, na zainteresowanie tym zawodem wskazało 48% ankietowanych. Więcej niż co piąta osoba (22%) zainteresowana pracą opiekunki seniorów posiada doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Ankietowane spytano również o źródło informacji o możliwości podjęcia pracy za granicą. Głównym takim źródłem są rekomendacje osób, które mają już takie doświadczenie (aż 60% wskazań), bądź mieszkają za granicą (58% wskazań). 40% ankietowanych wskazuje na korzystanie z usług firm pośredniczących, nieco więcej (41%) samodzielnie poszukuje ofert pracy i opinii na jej temat w Internecie.

Agnieszka Niedziela, odpowiedzialna w Promedica24 za projekt badawczy, tak komentuje wyniki badań: „Widać wyraźnie, że Polki korzystają z dobrodziejstw wspólnego rynku w ramach Unii Europejskiej i szukają okazji do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Zdecydowana większość badanych jest skłonna do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych. Być może oznacza to, że polskie kobiety są bardziej mobilne, niż myśleliśmy. Problemem pozostaje faktyczna znajomość języków obcych, niezbędna do podjęcia prac innych, niż te najprostsze, sezonowe. Na tym tle rozsądną alternatywą wydaje się skorzystanie z ofert pracy w charakterze opiekunki osoby starszej, zwłaszcza, że zmiany demograficzne będą prawdopodobnie powodowały coraz większy popyt na profesjonalną opiekę nad seniorami.”

 

Cele badania:

Diagnoza gotowości podjęcia przez Polki pracy za granicą, w tym również w charakterze opiekunki osób starszych.

Informacje o badaniu:

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych Polek w wieku 18-60 lat. N=600 wywiadów.
Termin realizacji: lipiec 201. Agencja badawcza: IQS


Materiały do pobrania:

  • Migracja zarobkowa Polek – Raport z badania Promedica24 Insight – Press release (.docx)
  • Migracja zarobkowa Polek – szczegółowy raport z badania (.pdf)
  • Migracja zarobkowa Polek – infografika (.pdf)

Grupa Kapitałowa Promedica24 to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych.
Jest liderem rynku opieki domowej w Europie i oferuje profesjonalną i dostępną alternatywę dla domów opieki. Dostarcza opiekę na najwyższym poziomie, dlatego dokłada starań, aby rekrutować i podnosić kwalifikacje kadry opiekuńczej. W ciągu 12-letniej działalności firmy, do pracy w roli opiekuna seniorów pozyskano ponad 27 tysięcy osób, zaś liczba klientów firmy przekroczyła 21 tysięcy. Promedica24 świadczy usługi opieki domowej dla klientów na terenie Niemiec, Anglii i Polski. W ich imieniu poszukuje i przygotowuje do pracy kandydatów z Polski, Rumunii, Bułgarii i Niemiec, zapewniając im legalną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą. Promedica 24 jest wieloletnim członkiem podmiotów: Sekcja Agencji Opieki (SAO), Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK). Usługi Promedica24 zostały wyróżnione certyfikatem jakości DEKRA oraz TÜV Rheinland.

Więcej: promedica24.com.pl, www.facebook.com/Promedica24 oraz www.linkedin.com/company/promedica24