Promedica24

  1. Promedica24 >
  2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu Promedica24.pl (dalej „Portal”). Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2015 poz. 2135 z późn. zm.). (dalej „Ustawa”), w zależności od rodzaju wypełnianego formularza rejestracyjnego jest:
  • Senior24 DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, dla danych osobowych pozyskanych z formularza dostępnego w Portalu m. in. pod adresem: https://promedica24.com.pl/opieka. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji o świadczonych usługach opiekuńczych w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody w celu marketingowym.
  • Promedica Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, dla danych osobowych pozyskanych z formularza dostępnego w Portalu m. in. pod adresem: https://promedica24.com.pl/praca-dla-opiekunek. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu proponowania ofert pracy w charakterze opiekuna oraz w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody w celu marketingowym.
Zwane dalej jako „ADO” (Administrator danych osobowych).Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania oraz wycofania zgody w każdym czasie przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@promedica24.pl oraz że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem.

Gromadzenie danych osobowych.

Korzystanie z Portalu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz włączenia obsługi JavaScript i plików Cookies. Na potrzeby korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu, takich jak np. uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania, czy pobieranie dostępnych w Portalu materiałów, konieczne jest wypełnienie formularza swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych jako „informacje obowiązkowe”: imię i nazwisko, numer telefonu, województwo
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zbierania informacji o użytkownikach przez ADO oraz komunikacji z użytkownikiem (odpowiedzi na pytania, przesyłanie informacji o aktualnościach w Portalu);
  • wskazanie, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w celach marketingowych (przesyłanie ofert, reklam).
Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub procesu związanego ze świadczeniem usług – w zależności od rodzaju wypełnionego formularza. Zgoda na wykorzystanie danych w celach marketingowych jest niezależna od ww. procesów. Informacje te, poza wykorzystywaniem w powyższych celach, używane są również w celu:
  • prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania Portalu,
  • zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i Portalu, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć,
  • wysyłania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie uprzednio zaakceptowanym przez użytkownika.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawy. W każdym czasie użytkownikowi Portalu, który udostępnił swoje dane ADO, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: mail@promedica24.pl.Dane osobowe użytkowników korzystających z Portalu nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych prawem. Bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Portalu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą witryny Portalu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.ADO nie zapewnia jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby, które wejdą w ich posiadanie w sposób niezgodny z prawem.ADO nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których ADO przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Polityka Cookies

ADO zbiera informacje na temat korzystania przez użytkownika z Portalu za pośrednictwem plików cookies (niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www.promedica24.pl i zapisywane po stronie użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku) oraz adresów IP.Pliki cookies wykorzystywane przez Portal:
NAZWAPLIKU COOKIERODZAJ PLIKU COOKIECEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIECZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
__utma__utmb__utmc__utmzPliki cookieanalityczneTe pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.NIE
SESS6894e167a07f3baf88789a0a57c17465SESSf9ac54790254e6fa8465702d3b001ded664b8fd9fe23148cf403a90a65201a5dPlik cookie sesjiStatystyki, liczby odwiedzinNIE
has_jsPlik cookie sesjiObsługa Java_scriptNIE
 Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczkaInternet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/plGoogle Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują ADO. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)Treści i materiały zamieszczane w Portalu, oraz Portal jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu,określonym w Prawie autorskim.Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADOstosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ADO nie mogą naruszać praw użytkownika.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie ADO powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.