Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu Promedica24.pl (dalej „Portal”).

Gromadzenie danych osobowych

Główną działalnością Grupy Promedica24 jest świadczenie usług opieki oraz oferowanie pracy w charakterze opiekuna osób starszych. Do prowadzenia tej działalności niezbędne jest gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie.

Mając świadomość, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z danymi osobowymi dokładamy najwyższych starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone  i wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami oraz Państwa oczekiwaniami.

Niniejsza polityka prywatności zawiera m.in. informacje o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach.

Lista spółek wchodzących w skład Grupy Promedica24

Polska:

 • Promedica Care Sp. z o.o.
 • Care UK24 DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
 • Promedica24 Care Team DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
 • Promedica24 EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
 • PM24 Care EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. – w likwidacji
 • PM24 Care Personnel EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. – w likwidacji
 • PM24 Staff EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
 • PM24 Betreuungspersonal EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.

Niemcy

 • Promedica24 GmbH
 • Promedica PLUS Franchise GmbH
 • Promedica24 Care Support GmbH

Wielka Brytania

 • Promedica24 UK Limited
 • Promedica PLUS UK Limited
 • Promedica24 (Lancashire) Limited
 • Promedica24 (Yorkshire) Limited
 • Promedica24 (West Midlands) Limited
 • Promedica24 (Wiltshire) Limited

Rumunia:

 • Promedica24 Central Europe SRL

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Promedica Care Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Polska (dalej “Promedica” lub “my” jest administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (“RODO”) w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych).

Promedica Care Sp. z o.o. jest spółką dominującą Grupy Promedica24 i koordynuje zarówno obszary świadczenia opieki w społeczności domowej, rekrutację opiekunów i rozbudowę systemu franczyzowego Promedica, jak i dystrybucję usług opiekuńczych na rynku niemieckim.

Inne spółki Grupy Promedica24  są również aktywne w świadczeniu usług kontraktowych. Lista spółek Grupy Promedica znajduje się tutaj.

W związku z powyższym, w zależności od adresata komunikacji Administratorem Państwa danych osobowych na poszczególnych podstronach, w przypadku zamieszczonych formularzy jest odpowiednia Spółka z Grupy Promedica24 wymieniona na wskazanej powyżej liście, a umieszczona na poszczególnych formularzach.

W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorami mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: info@promedica24.pl info@promedicaplus.de lub telefonicznie pod numerem +48 22 120 21 00 lub wysłać pismo na poniższy adres:

Inspektor ochrony danych
Grupa Promedica24
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Inspektor danych osobowych

Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w  Spółce Promedica Care Sp. z o.o. wyznaczony został inspektor ochrony danych – adw. Sabina Grząsiak-Chruszcz.  Aby się z nim skontaktować, należy wysłać e-mail do daneosobowe@promedica24.pl, zadzwonić pod numer +48 22 120 21 00 lub wysłać list na adres:

Inspektor ochrony danych
Grupa Promedica24
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzając Państwa dane osobowe dokładamy wszelkich starań, aby były one  chronione w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy siedem najważniejszych, których przestrzegamy w trakcie przetwarzania danych osobowych:

 1. Przetwarzamy dane osobowe tylko i wyłącznie, gdy mamy do tego prawo np. na podstawie Państwa zgody lub w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków określonych w przepisach.
 2. Rzetelnie informujemy osoby, których dane pozyskujemy o wszystkim, m.in. w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe.
 3. Dane wykorzystujemy tylko do celów, dla których zostały zebrane.
 4. Gromadzimy tylko takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu, w którym zostały pozyskane. Nie zbieramy danych „na zapas”.
 5. Dbamy, aby dane były aktualne. Niepotrzebne lub nieaktualne dane usuwamy z naszych baz bądź je aktualizujemy.
 6. Cyklicznie usuwamy te dane, których okres przechowywania już upłynął, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.
 7. Zapewniamy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób / podmiotów trzecich np. podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów, a także z innych ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy również poprzez uzupełnienie m.in. formularza kontaktowego lub poprzez pliki cookies.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku kontaktu z poszczególnymi Administratorami za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administratorzy przetwarzają dane podane przez Państwa w celach wskazanych poniżej. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w różnych celach. Potrzebujemy ich, aby móc przesyłać oferty pracy osobom zainteresowanym, udzielić odpowiedzi na zadane pytania, prowadzić rozmowy i działania zmierzające do zawarcia umowy, a następnie jej realizacji itp.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest m.in. Twoja zgoda, obowiązek prawny ciążący na nas, konieczność wykonania umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes.

Poniżej przedstawiamy główne cele dla których przetwarzamy dane oraz podstawy prawne takiego przetwarzania.

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
Udzielenie odpowiedzi osobie, lub kontakt zwrotny z osobą, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratorów, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Realizacja żądań osób, rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego danych osobowych. Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Przedstawiania ofert pracy w charakterze opiekuna. Zgoda na przedstawianie ofert pracy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia. W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Klikając w wybrany link z poniższej listy możesz uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w poszczególnych przypadkach:

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych będą mieć w szczególności nasi pracownicy, podmioty z Grupy Promedica24 oraz spoza Grupy Promedica24 świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, logistyczne, które wspierają nas w naszej działalności.

Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego, a także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tym samym przetwarzane także przez podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii.

Administrator zadbał o to, by korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

W przypadku podmiotów działających na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki przekazywanie danych odbywa się w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Treść porozumienia dostępna jest u Administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tym samym przetwarzane także przed podmioty działające m.in. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Administrator zadbał o to by korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych poza EOG odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń tj. w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (treść porozumienia dostępna jest u Administratora) lub na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską.

W związku z przekazywaniem danych do Stanów Zjednoczonych gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie  „Ramy ochrony danych UE-USA”, ustanowionym na mocy decyzji Komisji (UE) z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. “Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).”

W przypadku podmiotów działających na terenie Wielkiej Brytanii przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zgodnie, z którą Wielka Brytania uznana została za kraj zapewniający odpowiedni stopień ochrony dla ich przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 5. dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub przesłania dokumentów aplikacyjnych niezwiązanych z konkretnym procesem rekrutacyjnym Państwa dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.
 • Administratorzy wskazują, że podanie przez kandydata do pracy danych osobowych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administratorzy oświadczają, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 3. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Stosujemy różnorodne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przekazanych nam danych osobowych. Środki te obejmują nasze systemy informatyczne, wyposażenie naszych biur w odpowiednie zabezpieczenia, procedury wewnętrzne dotyczące postępowania w różnych sytuacjach z danymi osobowymi oraz edukację naszych pracowników i współpracowników.

Ponadto, wymagamy od naszych podwykonawców i dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu grupy Promedica24, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych zgromadzonych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych.

Aby mieć pewność, że prawidłowo przetwarzamy dane osobowe przeprowadzamy systematycznie audyty i ulepszamy stosowane środki, których celem jest ochrona Państwa prywatności.

Wtyczki społecznościowe

W Serwisach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Administratora prowadzonych na portalach społecznościowych. Za pomocą funkcjonalności, jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych.

Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym.

Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują ADO. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Treści i materiały zamieszczane w Portalu, oraz Portal jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu,określonym w Prawie autorskim.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADOstosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ADO nie mogą naruszać praw użytkownika.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administratorzy powiadomią Użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.