Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, w związku z utworzeniem konta w aplikacji „Promedica24 – Strefa opieki”

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prowadzenia konta w Aplikacji „Promedica24 – Strefa opieki” są:

 • PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy al. Jerozolimskich 94, adres e-mail: daneosobowe@promedica24.pl, nr tel. +48 22 120 21 00

Każda ze Spółek wymienionych jest odrębnym administratorem danych tych Użytkowników, którzy zawarli z daną Spółką Umowę o świadczenie usług opieki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@promedica24.pl.

W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia konta w Aplikacji „Promedica24 – Strefa opieki”
Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia i korzystania z konta w aplikacji.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu korzystania z konta w Aplikacji „Promedica24 – Strefa opieki” jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Administratora drogą elektroniczną usługi w postaci konta w Aplikacji (konto jest oczywiście usługą bezpłatną).

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty z Grupy Promedica24 współpracujące z naszą Spółką oraz spoza Grupy Promedica24 świadczące na naszą rzecz usługi m.in. informatyczne, które wspierają nas w naszej działalności.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe dotyczące konta będą przechowywane do czasu skasowania Państwa konta. Administrator ma możliwość skasowania konta w przypadku naruszenia przez Państwa postanowień regulaminu Aplikacji. Państwa konto zostanie również skasowane w przypadku, zakończenia współpracy (umowy) łączącej Państwa z Administratorem.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH?

Przysługuje Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Regulamin Aplikacji dla personelu opiekuńczego

INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” spółka: PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j. – ustanawia niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Aplikacji (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji „Promedica24 – Strefa Opieki” („Aplikacja”).

Korzystanie z Aplikacji odbywa się na podstawie Regulaminu Aplikacji. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacją, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Aplikacji. Korzystając w jakikolwiek sposób z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin Aplikacji znajduje zastosowanie do Aplikacji jak i do poszczególnych usług w niej oferowanych, chyba że do tychże usług zastosowanie mają postanowienia innych umów lub regulaminów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

Regulamin Aplikacji udostępniony jest nieodpłatnie w Aplikacji, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Aplikacji i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Aplikacji następujących treści:

 • powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawców lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Administrator (usługodawca)PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 94,Warszawa
Loginnazwa Użytkownika służąca do zalogowania się do Aplikacji
Kodeks Cywilnyustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Kontoprowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Loginem) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, założone po zawarciu umowy oraz podjęciu działań przez Użytkownika prowadzących do rejestracji konta. Zalogowanie na Koncie umożliwia dostęp do wszelkich informacji związanych z realizowaną umową oraz składanie dyspozycji przez Użytkownika oraz oświadczeń
Prawo telekomunikacyjneustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.)
Regulamin Aplikacjininiejszy regulamin korzystania z Aplikacji
Rejestracjaproces polegający na utworzeniu i aktywacji przez Użytkownika Konta w Aplikacji
Formularzformularz służący do rejestracji Użytkownika i aktywacji konta
UsługiUsługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, tj. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.); polegające m.in. na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Konta i możliwości złożenia oświadczeń oraz dyspozycji za pośrednictwem Aplikacji
Umowaumowa oświadczenie usług drogą elektroniczną
Użytkownikkażdy podmiot korzystający z Aplikacji i narzędzi Aplikacji
Aktywacja urządzenia mobilnegoproces połączenia telefonu z Kontem, którego koniecznymi elementami są: logowanie do Aplikacji, autoryzacja Kodem jednorazowym
Aplikacja Mobilnaaplikacja mobilna, umożliwiająca korzystanie z Usług dostępna na urządzenia mobilne (telefon) z systemem Android (Aplikacja Mobilna)
Hasłociąg znaków używany do identyfikacji Użytkownika oraz uzyskania autoryzowanego dostępu do Konta
Kod jednorazowykody jednorazowego użycia wysyłane w postaci wiadomości SMS lub e-mail do Użytkownika w celu rejestracji i aktywacji konta, odblokowania dostępu do Konta przy próbie zmiany hasła


RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH APLIKACJI

Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) przez Administratora jest nieodpłatne.

Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

 • usługi utworzenia i prowadzenia Konta polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi założenia oraz korzystania ze zindywidualizowanego Konta, przy pomocy, którego może on, zapoznać się z aktualną bazą wiedzy dostępną w Aplikacji, informacjami dotyczącymi realizowanych umów, rozliczeń, szkoleń, korzystać z umieszczonych treści.

Umowa o świadczenie usługi informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Usługobiorcę do aplikacji, podania loginu, hasła oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu z Regulaminem Aplikacji i jego akceptacji.

W przypadku usług innych aniżeli usługa informacyjna, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, chyba że Regulamin Aplikacji przewiduje inną chwilę zawarcia lub zakończenia trwania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. 

Usługi wskazane w ust. 3.2. powyżej świadczone są bezpłatnie przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Aplikacja zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które są prezentowane w Aplikacji, wyłącznie do własnego użytku.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Aplikacji w dowolnym momencie.

Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec Administratora przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

REJESTRACJA

Rejestracja Użytkownika w Aplikacji jest bezpłatna.

Rejestracja jest konieczna do uzyskania dostępu do konta, jak również jest konieczna do uzyskania dostępu do treści, jak również otrzymywanie dodatkowych usług świadczonych przez Administratora na żądanie Użytkownika.

Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien wypełnić formularz poprzez wskazanie loginu i hasła oraz akceptacji regulaminu, a następnie, za pomocą kursora, wybrać ikonkę „Zarejestruj się”, co spowoduje przekierowanie Użytkownika na do Aplikacji i założonego dla Użytkownika konta.

Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza.

Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Klauzuli Informacyjnej, a następnie zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę „Zarejestruj się”, co spowoduje przesłanie Formularza do Administratora. Z chwilą aktywacji konta proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto – od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Aplikacji i może korzystać ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

KONTO

Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

 • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi realizowanych umów, rozliczeń, szkoleń,
 • dostęp do treści merytorycznych
 • logowanie do Konta polega na podaniu adresu loginu oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.

Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Administratora niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Administratora o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na ekranie logowania do Konta, oznaczonego jako „Nie pamiętam hasła”. Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail lub numeru telefonu na adres lub numer telefonu wysłany zostanie e-mail lub SMS zawierający jednorazowe hasło umożliwiające zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła,

Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji i Usług, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 • dostęp do sieci Internet (łącze min. 1Mbps dla Użytkownika);
 • urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android (w wersji 8.0 lub późniejszej)

W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach Umowy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych dla celów związanych z użytkowaniem Konta.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Konta podanych w celu utworzenia i aktywowania Konta jest spółka PM24 Care EU Sp. z o.o. Sp. j.

Dane osobowe Użytkowników Aplikacji będą przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa Klauzula informacyjna dostępna podczas Rejestracji oraz użytkowania Aplikacji.

Przed skorzystaniem z narzędzi Aplikacji Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z powyższym dokumentem.

PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Aplikacji (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Aplikacji przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.

Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów.

Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami. Poza określonymi prawem przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Aplikacji (w całości lub części). Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Aplikacji bez pisemnej zgody oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

WYPOWIEDZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I REKLAMACJE

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (o prowadzenie Konta).

Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres system-support@promedica24.pl lub też pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.

W przypadku Użytkowników w będących jednocześnie Konsumentami, Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Administratora Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W przypadku Użytkowników nie będących jednocześnie Konsumentami, Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

Administrator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych przez Administratora powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres system-support@promedica24.pl lub też pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a o sposobie jej rozpatrzenia zainteresowani Użytkownicy zostaną powiadomieni odpowiednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Aplikacji może ulec zmianie, w szczególności w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług.

Zmieniony Regulamin Aplikacji zostanie umieszczony w Aplikacji wraz z informacja o zakresie zmian i dacie wejścia w życie zmian Regulaminu.

Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu Aplikacji nie będzie miał możliwości korzystania z Usług.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Aplikacji – stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2022