Co otrzymasz w ramach naszej umowy?

Dlaczego legalna umowa jest ważna? Dlaczego podpisujemy z naszymi opiekunkami umowę zlecenie? Od jakiej sumy odprowadzamy składki ZUS?
Poniżej postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące zawieranej przez nas umowy.

Charakter umowy

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Pomocy Domowej i Opieki na terytorium Niemiec  jest umową cywilnoprawną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, do tej umowy nie mają zastosowania przepisy w rozumieniu Kodeksu Pracy;

 • Umowa dotyczy wykonywania przez Zleceniobiorcę, w imieniu Zleceniodawcy, usług pomocy w gospodarstwie domowym oraz opieki na rzecz osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub chorych w miejscu ich zamieszkania („Usługi Pomocy Domowej i Opieki”), z zastrzeżeniem, że miejsce zamieszkania tych osób znajduje się na terytorium Niemiec.
 • Umowa jest umową ramową, co powoduje, że na jej podstawie Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług Pomocy Domowej i Opieki na rzecz konkretnej osoby. Postanowienia umowy obejmują świadczenie Usług na rzecz poszczególnych Podopiecznych do których wyjeżdża Opiekun.
 • Obowiązek świadczenia przez Zleceniobiorcę Usług powstaje wtedy, gdy Zleceniobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług na rzecz konkretnego Podopiecznego (zwane „Zleceniem Podróży”).

Co to jest formularz A1?

Formularz A1 jest to dokument potwierdzający, że osoba, która pracuje/świadczy usługi w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej i w okresie zatrudnienia podlega ubezpieczeniom  w Polsce.

Dokument ten jest wydawany przez ZUS.

Zatrudniane u nas opiekunki wykonują pracę w dwóch krajach UE (Polska i Niemcy), dlatego konieczne jest stwierdzenie, w którym z tych krajów powinny być odprowadzone składki (ZUS wydając formularz A1 potwierdza, że jest to Polska).

Brak formularza A1 dla danej Opiekunki nie oznacza, że dana osoba nie jest ubezpieczona. Każdy nowozatrudniony zleceniobiorca zostaje zgłoszony do wszystkich przewidzianych prawem ubezpieczeń w ciągu 7 dni od zatrudnienia i ma odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. A1 jest dodatkowym potwierdzeniem tego, że dana osoba jest ubezpieczona w Polsce.

W zależności od tego, na jakich warunkach dana osoba jest zatrudniona i z jakiego artykułu rozporządzenia występujemy o poświadczenie formularza A1, do każdego wniosku o poświadczenie formularza A1 należy podejść indywidualnie i dołączyć odpowiednie dokumenty.

Poświadczony formularz A1 jest podstawą do wnioskowania o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w NFZ.

Co to jest Karta Ekuz?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego:

 • Dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą
 • Karta obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej

Rodzaje składek odprowadzanych do ZUS:

Od wynagrodzenia Opiekuna Promedica24 odprowadza składki na ZUS, czyli ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe i wypadkowe. Składka chorobowa to jedyna dobrowolna składka, Opiekun sam podejmuje decyzję, czy ma być odprowadzana

Odprowadzamy składki ZUS do wysokości przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok w skali miesiąca.

W przypadku, gdy przychód w skali miesiąca będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie ustalone na dany, od nadwyżki będzie odprowadzany tylko podatek. Należy pamiętać, że opiekunka może mieć w skali miesiąca 3 przelewy (praca na terenie kraju, zaliczka i rozliczenie).

Składki ZUS są odprowadzane w miesiącu kolejnym, za miesiąc w którym realizowany jest (wyszedł z PM24) przelew np. jeśli przelew był wykonywany w lutym to składki za wynagrodzenie z tego przelewu będą odprowadzone w marcu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • to składka obowiązkowa,
 • gwarantuje możliwość korzystania z opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Składka na ubezpieczenie społeczne obejmuje ubezpieczenie:

 • emerytalne
 • rentowe,
 • chorobowe
 • wypadkowe

Składka na ubezpieczenie chorobowe:

 • jest składką dobrowolną,
 • gwarantuje uzyskanie zasiłku chorobowego
  w razie niezdolności do pracy,
 • prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po tzw. okresie wyczekiwania, czyli 90 dni.